Προπαρασκευαστικές δράσεις Και Κύριες δράσεις

1. προπαρασκευαστικες δρασεις

✓ A1 Επικαιροποίηση της τρέχουσας κατάστασης σε διεθνές και ενωσιακό επίπεδο σχετικά με την ανάλυση περιβαλλοντικών κινδύνων των δραστηριοτήτων του Παραρτήματος III της Οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη (OΠΕ)
A.1.1 Mapping of Risk Analysis factors in European and Greek Legislation
A.1.2 Review and mapping of risk analysis methodology
A.1.3.Determination of the examined categories of activities

✓ Α2 Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης της εθνικής ασφαλιστικής αγοράς
Α.2.1 Stakeholder Questionnaire Analysis Report
Α.2.2 Environmental Liability Insurance Market Report
Α. Ερωτηματολόγιο Επιχειρήσεων
Β. Ερωτηματολόγιο Ασφαλιστικών Εταιρειών
Γ. Ερωτηματολόγιο Διαμεσολαβητών

✓ A3 Ανάλυση SWOT σε εθνικό επίπεδο & προσδιορισμός των βασικών ενδιαφερομένων φορέων
A.3.1.SWOT Analysis
A.3.2.Stakeholder analysis, engagement and communication strategy

2. κυριεσ δρασεις

✓ B1 Εκτίμηση επικινδυνότητας  περιβαλλοντικής ζημίας για τις κύριες κατηγορίες δραστηριοτήτων όπως ταξινομήθηκαν στη δράση A1

Β2 Οικονομική αποτίμηση της περιβαλλοντικής ζημίας και ιδιαίτερα όσον αφορά στη βιοποικιλότητα

✓ Β3 Ανάπτυξη του εργαλείου πληροφορικής (ΙΤ-tool)

✓ B4 Πιλοτική δοκιμή του εργαλείου αξιολόγησης κινδύνου για δραστηριότητες του Παραρτήματος III της ΟΠΕ, σε τρεις διαφορετικές περιοχές της χώρας

✓ Β5 Εκτίμηση κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της εφαρμογής χρηματοοικονομικής ασφάλειας με βάση τη μεθοδολογία αξιολόγησης περιβαλλοντικού κινδύνου στην αγορά και στην εθνική οικονομία

✓ Β6 Υιοθέτηση του εργαλείου που θα διατίθεται στα ελληνικά και στα αγγλικά μέσω του δικτυακού τόπου του ΥΠΕΝ

✓ B7 Συγκρότηση Φόρουμ Διαβούλευσης

✓ Β8 Ανάπτυξη Εθνικού Σχεδίου μέσω δικτύωσης με τις αρμόδιες αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη, έγκριση και εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης

✓ Β9 Δημιουργία και λειτουργία διαδικτυακής πλατφόρμας για τις περιπτώσεις περιβαλλοντικής ευθύνης

✓ B10 Διοργάνωση 7 μονοήμερων σεμιναρίων, ένα σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την ενίσχυση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εμπλεκομένων σχετικά με τη σημασία εφαρμογής της χρηματοοικονομικής ασφάλειας στο πλαίσιο ΟΠΕ

✓ B11 Διοργάνωση 7 μονοήμερων σεμιναρίων, με στόχο την επίδειξη του εργαλείου και της διαδικτυακής πλατφόρμας που θα απευθύνεται στους δημόσιους λειτουργούς

✓ B12 Διήμερη εκδήλωση για την υλοποίηση του έργου, σε στοχευμένο κοινό – ενδιαφερόμενα μέρη (ασφαλιστές, εκπροσώπους φορέων εκμετάλλευσης, τραπεζίτες)

✓ B13 Σύνταξη συστάσεων, συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων γραμμών βέλτιστων πρακτικών για τους φορείς εκμετάλλευσης

✓ B14 Διοργάνωση 3 σεμιναρίων (workshops) για την προώθηση της εφαρμογής της χρηματοοικονομικής ασφάλειας στο πλαίσιο της ΟΠΕ σε χώρες της ΕΕ συμπεριλαμβανομένης της επίδειξης του ΙΤ –tool

Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ευθύνη των επιχειρήσεων

.