Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη δράση για το περιβάλλον και το κλίμα.

Ερωτήσεις και απαντήσεις που αφορούν στην Οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_07_157

Το έργο LIFE NATURA THEMIS ήταν ένα πενταετές πρόγραμμα που αφορά στην ποινική δίωξη εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000.

LIFE NATURA THEMIS (lifethemis.eu)

Το έργο LIFE PROWhIBIT στοχεύει στην Πρόληψη, τον εντοπισμό και την Αποτροπή του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων

LIFE PROWhIBIT

Το έργο LIFE EL-BIOS στοχεύει στην υποβοήθηση της προστασίας και διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας της Ελλάδας

LIFE EL-BIOS