Σκοπός του έργου

είναι η βελτίωση των διατάξεων χρηματοοικονομικής ασφάλειας για τις δραστηριότητες του Παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ για την Περιβαλλοντική Ευθύνη (Environmental Liability Directive- ELD) μέσω της εφαρμογής εκτίμησης περιβαλλοντικών κινδύνων. Βάσει αυτής της αξιολόγησης, θα παραχθούν ή θα αναπτυχθούν περαιτέρω μέσα χρηματοοικονομικής ασφάλειας για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικών ζημιών

Οι κύριοι στόχοι που επιθυμεί να εκπληρώσει το έργο είναι:

Είναι ώρα να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο