Εταίροι του έργου

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) ιδρύθηκε το 1837 και είναι το πρώτο τεχνολογικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Η ερευνητική ομάδα που συνεισφέρει στο έργο LIFE PROFILE προέρχεται από τον Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας (ΒΔΕΕ) της σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών. Ο τομέας ΒΔΕΕ είναι ενεργός ερευνητικά και εκπαιδευτικά σε διάφορα επιστημονικά πεδία, μεταξύ των οποίων: Περιβαλλοντική Οικονομική, Ανάλυση Επικινδυνότητας, Κυκλική Οικονομία, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Διοίκηση Παραγωγής, Επιχειρησιακή Έρευνα, Εργονομία, Προγραμματισμός και Ελεγχος Παραγωγής, Διοίκηση Ποιότητας, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τεχνολογική Οικονομική, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Έμπειρα Συστήματα και Πληροφοριακά Συστήματα στην Διοίκηση Παραγωγής και Λειτουργιών.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), το πρώτο ερευνητικό κέντρο της νεότερης Ελλάδας, λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1842 προσφέροντας τις υπηρεσίες του στην επιστήμη και την κοινωνία. Αποτελεί το κέντρο αστρονομικών, μετεωρολογικών, χαρτογραφικών και γεωδυναμικών μετρήσεων και παρατηρήσεων για περισσότερα από 170 χρόνια. Μεταξύ άλλων, το ΕΑΑ φιλοξενεί την Έδρα της UNESCO για τις Φυσικές Καταστροφές και το Ελληνικό Εστιακό Σημείο του Παγκόσμιου Συστήματος Συστημάτων Γης Παρατήρησης (GEOSS), το Εθνικό Σεισμολογικό Δίκτυο και μεγάλες βάσεις δεδομένων (NELIOTA). Το ΕΑΑ αποτελείται από 3 Ινστιτούτα με συνολικά 150 άτομα προσωπικό. Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (IΕΠΒΑ), έχει 45 ερευνητικό και τεχνικό προσωπικό και περίπου 30 PhD/PostDoc φοιτητές. Διαθέτει τον παλαιότερο κλιματολογικό σταθμό στην Ελλάδα (170 χρόνια), προσφέρει την επιχειρησιακή υπηρεσία πρόγνωσης καιρού (meteo.gr), ένα συνεχώς διευρυνόμενο εθνικό δίκτυο αυτοματοποιημένων μετεωρολογικών σταθμών (πάνω από 400), ολοκληρωμένο παρατηρητήριο και σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πυρκαγιών, τη μοναδική εθνική βάση δεδομένων κλασικών ρύπων και θερμοκηπικών αερίων από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, υδρο-τηλεμετρικό δίκτυο, εργαστήριο ατμοσφαιρικής χημείας, εργαστήριο βαθμονόμησης μετεωρολογικών συσκευών, εργαλεία για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή που απευθύνονται σε δήμους, αγρότες κα., και εφαρμοσμένη έρευνα και υπηρεσίες προς την κοινωνία. Το ΙΕΠΒΑ παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία και για επιμόρφωση μεταπτυχιακών φοιτητών σε συνεργασία με άλλα ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια. Έχει συντονίσει και συμμετάσχει σε πληθώρα FP6/FP7/H2020/LIFE/INTERREG/HORIZON προγράμματα της ΕΕ και εθνικά έργα για την κλιματική αλλαγή, την ατμοσφαιρική ρύπανση, την υδρολογία, την ενέργεια και τα κτήρια κ.λπ.

Το Πράσινο Ταμείο μπορεί να χρηματοδοτεί προγράμματα που καταρτίζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή άλλα Υπουργεία και τους εποπτευόμενους οργανισμούς τους, αποκεντρωμένες γενικές διοικήσεις, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, και σωματεία ή άλλης μορφής ενώσεις νομικών και φυσικών προσώπων, τα οποία στοχεύουν σύμφωνα με τους καταστατικούς τους σκοπούς στην προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

Το Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΑΠΑΔ) ιδρύθηκε το 1995 με πρωτοβουλία του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Παντείου Πανεπιστημίου. Κύριοι τομείς δραστηριότητας του Ινστιτούτου είναι: εκπαίδευση – έρευνα – επιστημονικές εκδόσεις – επιστημονικές εκδηλώσεις – ερευνητικά προγράμματα. Το Ινστιτούτο συμβάλλει στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου. Τομείς ανάπτυξης της δραστηριότητας του Ινστιτούτου είναι: οι πολιτικές για το αστικό περιβάλλον, τη χωροταξία – πολεοδομία και το ανθρώπινο δυναμικό, οι οικονομικές διαστάσεις του αστικού περιβάλλοντος, οι βιώσιμες πόλεις, η αγορά ακινήτων, τα οικονομικά του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, το ζήτημα της περιβαλλοντικά βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, η διαχείριση των υδάτινων πόρων και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Ενδεικτική λίστα Ευρωπαϊκών Έργων:

Griffin Environmental Consulting LP is a private commercial (SME) limited partnership, listed under the Hellenic General Commercial Registry No. 141983203000, based in Athens, Greece. Founded in 2017,Griffin Environmental renders expert/specialist technical advice and consultancy services in the environment / renewable energy / sustainability / climate change / urban & real estate planning sectors that include:
economic & technical/engineering studies, environmental policy research, operational research, feasibility studies, strategic environmental planning, environmental risk & impact assessments, environmental surveying and audits, design of environmental and hazardous waste management systems, ecosystem
rehabilitation studies, environmental bancassurance risk assessment, valuation, underwriting and premium pricing of environmental impairment risks, insurance claims adjuster services and sustainability training.
Griffin Environmental Consulting offers its technical expertise in the areas of risk surveying, assessment, valuation, underwriting and insurance premium pricing of environmental impairment and renewable energy risks to Interamerican Hellenic Property & Casualty Insurance Co. SA (ranked 1st Non-Life Insurer in Greece
in 2018 with GWP € 245,5mio.).

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) είναι το θεσμικό όργανο εκπροσώπησης των ασφαλιστικών εταιριών στην Ελλάδα. Αποτελεί αναγνωρισμένο επαγγελματικό σωματείο με ιστορία 116 ετών.

Οι 46 ασφαλιστικές εταιρίες – μέλη της ΕΑΕΕ αντιπροσωπεύουν πάνω από το 95% των ασφαλίστρων που παράγονται στην ελληνική αγορά. Ως η κύρια και ενιαία φωνή του ασφαλιστικού κλάδου, η ΕΑΕΕ προβάλλει θέσεις και προτάσεις προς την πολιτεία, τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους Διεθνείς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) ιδρύθηκε το 1837 και υπήρξε το πρώτο πανεπιστήμιο στο νεοσύστατο νεοελληνικό κράτος, καθώς και στον χώρο των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Ο ρόλος του υπήρξε ιστορικά και κοινωνικά καθοριστικός για την εκπαίδευση και την προώθηση της πολιτιστικής ζωής στη χώρα και όχι μόνο.

Η ερευνητική ομάδα που συμμετέχει στο έργο προέρχεται από τον Τομέα Οικολογίας και Ταξινομικής του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ. Η ερευνητική ομάδα έχει μεγάλη εμπειρία στη μελέτη της βιοποικιλότητας των χερσαίων οργανισμών στην Ελλάδα. Μέλη της ερευνητικής ομάδας έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν και δραστηριοποιούνται επί του παρόντος στην αξιολόγηση της IUCN για την κατάσταση απειλής αρκετών κατηγοριών ασπόνδυλων οργανισμών στην Ελλάδα και στην ευρωπαϊκή περιοχή ευρύτερα. Τα χωρικά και χρονικά πρότυπα βιοποικιλότητας διαφόρων ζωικών και φυτικών ομάδων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, προσεγγίζονται από την ερευνητική ομάδα με τη χρήση συμβατικών μεθόδων ανάλυσης μορφολογικών, χωρικών και μοριακών δεδομένων. Οι οικολογικοί και εξελικτικοί μηχανισμοί που διαμορφώνουν τη βιοποικιλότητα στην Ελλάδα βρίσκονται στο επίκεντρο των μελετών της. Επιπλέον, η σημερινή και η ιστορική επίδραση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στα χωρικά πρότυπα της βιοποικιλότητας αποτελούν βασικό συστατικό της έρευνάς που υλοποιεί η ομάδα του έργου.

(ΥΠΕΝ)-Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ)


Το Υπουργείο περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) έχει ως αποστολή τη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας και την προώθηση της ανάπτυξης στους τομείς της ενέργειας και των ορυκτών πρώτων υλών, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Το ΥΠΕΝ έχει επιτελικό και συντονιστικό ρόλο, για:
α) τη διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων, της βιοποικιλότητας και του υδάτινου περιβάλλοντος,
β) την εκπόνηση και παρακολούθηση της υλοποίησης της εθνικής πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα, την εξασφάλιση της προσφοράς ενέργειας σε σχέση και με την επάρκεια των ενεργειακών πόρων της χώρας, την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτικότητα καθώς και την προώθηση πολιτικών για την απανθρακοποίηση,
γ) την ορθολογική, βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική αξιοποίηση των μη ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων και των ορυκτών πρώτων υλών,
δ) τη χάραξη εθνικής δασικής πολιτικής,
ε) τον ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου,
στ) τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) 132/2017 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» και του Νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», υπάγεται στη Γενική
Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος. Το ΣΥΓΑΠΕΖ έχει αρμοδιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2009 (Α΄ 190) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004» για:
– τη μέριμνα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πρόκλησης περιβαλλοντικών ζημιών στο έδαφος, τα νερά και τα προστατευόμενα είδη και φυσικούς οικοτόπους, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας και του ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 148/2009,
– την εισήγηση μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης περιβαλλοντικών ζημιών καθώς και
– την παρακολούθηση της υλοποίησης μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης και τον συντονισμό των δράσεων των Περιφερειακών Επιτροπών Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΠΕΑΠΖ).

Ως αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής ευθύνης και την αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει, εισηγείται προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την ανάληψη δράσης για την πρόληψη ή/και αποκατάσταση, στις περιπτώσεις που η ζημιά ή η επικείμενη απειλή ζημιάς
– επηρεάζει φυσικούς πόρους ή υπηρεσίες εθνικής σημασίας, η προστασία ή/και διαχείριση των οποίων εμπίπτει στην αρμοδιότητα δημόσιας αρχής, ή
– όταν επηρεάζονται φυσικοί αποδέκτες ή υπηρεσίες που εκτείνονται στα διοικητικά όρια περισσότερων της μιας Περιφερειών, ή στην επικράτεια άλλων όμορων Κρατών Μελών.
Για περιβαλλοντική ζημία ή επικείμενη απειλή ζημίας που επηρεάζει φυσικούς πόρους ή υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στις ως άνω περιπτώσεις, αναλαμβάνει, ως αρμόδια Αρχή, η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση μέσω των Περιφερειακών Επιτροπών Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών. Στο πλαίσιο εφαρμογής της περιβαλλοντικής ευθύνης οι υπάλληλοι του ΣΥΓΑΠΕΖ, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136) «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις» έχουν καθήκοντα επιθεωρητών περιβάλλοντος για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των φορέων εκμετάλλευσης στις διατάξεις του Π.Δ. 148/2009. Επίσης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του το ΣΥΓΑΠΕΖ, προβλέπεται να συνεργάζεται με
τις αρμόδιες Αρχές των άλλων Κρατών – Μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής ευθύνης σε διασυνοριακό επίπεδο, με επιστημονικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, για τη συγκέντρωση επιστημονικών ή άλλων πληροφοριών σχετικά με ζητήματα πρόληψης και αποκατάστασης των περιβαλλοντικών ζημιών και γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό ΠΕΝ για θέματα εφαρμογής της χρηματοοικονομικής ασφάλειας (άρθρο 14 του Π.Δ/τος 148/2009).

Ανάληψη της Περιβαλλοντικής ευθύνης σήμερα. Βιώσιμη ανάπτυξη αύριο!